Leški Ikar

Iz Koropedija

<mp3>O_lojzno_ko_je_hoto_shabat.mp3</mp3> Embart je u Liešeh žәvo an Lojz, ko je oto shabat. Že ko je biv mihn, je študero, kәk bi si ene take habe naprajo, da bi mo što gratavo. Pa je vse sorte probivlo, pa nikәkәr ni švo u luft. Skoz je šnorefo pr bajteh, če so ke meli kako perje al pa kako plahto ibržno. Vso tako robo je na kup znoso, pa devo poskuse, u luft pa nikәkәr ni otvo jәt. Ko je šov h vojakem, je mavo pozabu, pa še pol en cajt ni nč kaj poskušo. Vmes se je oženo, pa bajto spuvo, pa familijo mev. Stanuvo je pa v brego pod leškem cerklem, ko je tәk strmo, da če kaka japka al pa čvešpl iz drevese pade, se dovta čist do konc brega stotra pa na cesto prleti.

Pol ga je pa kr naembart spet primvo, da oče shabat pa fertik. Pa si je navlaču kurjiga perja, pa plahte, pa take bambusave palice u klet, pa je cevo zimo kop limo, pa probivlo, kk bi mo habe na roke pasale. Spomladi je pa biv en tak liep dan, se je pa odloču, da bo pa shabu. Cieve Lieše je zbobno pred svojo bajto, da so ga pršli gledat, ko so vsi vedli, da si že dovgo deva habe. Lojz je pa letro uzev, pa na špic strehe zliezu, pa si začev habe gr na roke napravlat. Vsi so gliedali, ka bo. Pa so mo prajli, da se naj ne heca, ko se bo porumplo pa še kripl grato. On jih ni oto poslušat, ko je tk fejst vrjev, da mo bo gratavo. Pol je pa stopo čist na konc striehe, čist na špic, na tәsto stran, ko je biv tәsti čudn breh spoda, ko se je po njәmo vse do kraja dovta stotravo. Vsә so čakali, pa strah jәh je bvo, ka si bo Lojz naredo. On je pa svoji ženi pomaho pa zašrajo: »Serbus, Johana, zajm pa shabo!« Pa je začno habat, pa skočo dov iz striehe, pol je pa treskno tota u en čvešpl pa se potovko. Saj so ga dobli dov, pa je pole še dovgo žәvo, samo habat pa nikol kәdәr ni vәnč probo.

Lojznava bajta je stava na samem na vrh brega, da se jo je na davč vidvo, če si fajn pogliedo, si jo iz Uršle gore vido brez rešpetina. Leta 58 so pa na cvetno nedelo meli na Uršli gori v cerkli glih mašo, so pa tut romarji iz Leš šlә peš gәrta. Ko so začeli ta prvi hodit zad dovta prot Liešem, so vidli, da Lojznava bajta gori. Ko so pa ta zadni prәšli dovta, pa Lojznave bajte ni bvo vәnč. Samo še dons vsak Lešanar ve, ke je šәta bajta stava, pa kәk je Lojz oto shabat, pa mo ni gratavo.

Fonetični zapis

Am'bart je u 'Li:əšeh 'žəųo an Lọjz, ko je 'o:tọ s'habat. Žə ko je bių 'mi:hn, je štu'dẹ:ro, 'kək si bi ne 'take 'habe nap'ra:jọ, da bi mọ 'štọ g'ra:tawọ. Pa je ų'se 'sorte pro'biųlọ, pa ni'kəkr ni šwo ų 'luft. S'kọz je šno'rẹ:fọ pr 'baiteh, če so kẹ 'mẹ:li kako 'pe:rje al pa kako p'la:hto 'ibržno. Ųso tako 'rọ:bo je na 'kup z'nosọ, pa 'dẹ:wọ pos'ku:se, ų 'luft pa ni'kəkər ni 'otwo 'jət. Ko je šoų h wo'ja:kem, je maųo po'za:bọ, pa še 'pole an 'cajt ni 'nəč kaj pos'ku:šọ. Ųmẹ:s se je o'žənọ, pa 'baito s'puwọ, pa fa'milijo 'meų. Sta'nuwọ je pa u b'rəgọ pod 'li:əškem 'cẹrklem, ko je 'tək s'tərmo, da če ka:ka 'japka al pa č'wẹšpl iz dre'wẹ:se 'pa:de, se 'dọwta čist do 'konc b're:ga s'tọtra pa na 'cẹ:sto pərle'ti.

'Po: ga je pa kr nan'bart s'pət p'ri:mwọ, da ọče s'habat pa 'fertik. Pa si je naų'la:čọ 'kurjiga 'pe:rja, pa p'la:hte, pa š'ta:ke 'bambusawe pa'lice u k'li:ət, pa je 'ci:əwo 'zi:mo 'kọp 'li:mọ, pa pro'biųlọ, kək bi mo 'habe na 'ro:ke 'pa:sale. Spom'la:di je pa 'bių an tak 'li:əp 'dan, se je pa od'lọ:čọ, da bo pa s'habọ. 'Ci:əwe 'Li:əše je z'bọ:bnọ pred s'wojo 'baito, da so ga p'rəšli g'lẹ:dat, ko so ų'sə 'wi:ədli, da si že 'dọųgo 'dẹ:wa 'habe. 'Lọjz je pa 'lẹ:tro ų'zew, pa na š'pic st'ri:əhe z'li:əzọ, pa si 'začnọ 'habe 'gər na 'ro:ke nap'raųlat. Ų'sə so g'li:ədli, ka bọ. Pa so mo p'rajli, da se naj ne 'he:ca, ko se bo po'rumplọ pa še 'kripl g'ra:tọ. On jọh ni 'o:tọ pos'lušat, ko je tk 'fejst 'wərjọ, da mo bo g'ra:tawo. 'Pole je pa s'tọpọ 'tọta čist na konc str'i:əhe, čist na š'pic, na 'təsto st'ra:n, ko je bių 'təsti 'ču:dn b'ri:əh s'poda, ko se je po n'jəmọ ų'se do k'ra:ja 'dọųta s'tọtrawọ. Ų'sə so 'ča:kali, pa st'ra:h jọh je b'wọ, ka: si bo 'Lọjz na're:dọ. On je pa s'wọji 'že:ni po'ma:họ pa zaš'ra:jọ: »'Serbus, Jo'ha:na, 'zajm pa s'habọ!« Pa je 'začnọ 'habat, pa s'kọčọ 'dọų iz st'ri:əhe, 'pole je pa t'rẹ:sknọ tọta ų an č'wẹšpl pa se po'tọųkọ. Saj so ga 'dọ:bli 'dọų, pa je 'pole še 'dọųgo 'žəwọ, 'səmọ 'habat pa ni'kọl 'kədər ni wənč p'rọ:bọ.

'Lọjznava 'baita je s'ta:wa na 'sa:mem na 'wərh b're:ga, da se jo je na 'daųč 'wi:dwọ, če s 'fajn pog'li:ədọ, si jo iz 'Uršle 'go:re 'wi:dọ b'rəz rešpe'ti:na. Leta 1958 so pa na c'we:tno n'dẹ:lọ 'mẹli na 'Uršli 'go:ri u 'cẹrkli glih 'ma:šo, so pa tut 'rọ:marji iz 'Li:əš š'lə 'pẹš 'gərta. Ko so za'če:li ta 'pərwi 'họdit 'za:d 'dọųta prọt 'Li:əšem, so 'wi:dli, da 'Lọjznawa 'baita go'ri:. Ko so pa ta 'za:dni p'rəšli 'dọųta, pa 'Lọjznawe 'baite ni bwọ 'wənč. 'Səmọ še 'dons ų'sa:k Le'ša:nar wi:ə, kẹ: je 'šəta 'baita s'ta:wa, pa 'kək je 'Lọjz 'o:tọ s'habat, pa mo ni g'ra:tawo.