študirat

Iz Koropedija
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
  • (glagol)  razmišljati
Izgovorjava: štu'dẹ:rat

Primeri rabe

  1. Ka kaj zdaj študiraš, da si tk tiho?
  2. Sn študiro, ka pa če bi šli čez Navrškega, da nas nebi plavi ke dobli?