ficl

Iz Koropedija
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
  • (samostalnik)  prst

Primeri rabe

  1. Bejž bk z rokam, ko ti bo ficlne potrgavo, če te mašina zagrabi.
  2. Mari se mәnda rәči kr same na ficlne limajo, ko gre po štacuni.